دبیرخانه

مهدی حاجی زکی

مهدی حاجی زکی

روابط عمومی
جمال صانعی

جمال صانعی

دبیرجشنواره
علی معصومی

علی معصومی

دبیرفنی
محمود ابراهیمی

محمود ابراهیمی

هیئت اجرایی
بهنام عافی

بهنام عافی

هیئت اجرایی
ایمان اله نبی

ایمان اله نبی

هیئت اجرایی
رضا صانعی

رضا صانعی

هیئت اجرایی
حمیدرضا صانعی

حمیدرضا صانعی

هیئت اجرایی