جمعی از عکاسان شهر مشهد در قالب تورهای عکاسی نخستین جشنواره عکس خوانسار وارد هتل زاگرس خوانسار شدند و طی دو روز از مناطق شهری و طبیعی خوانسار بازدید خواهند کرد.