اعضای خانه عکاسان چهاو محال بختیاری تحت قالب تور عکاسی در نخستین جشنواره عکس خوانسار شرکت کردند.